2 Νοεμβρίου 2015

Επιστολή στην Βουλή για τις Δηλώσεις Επαγγελματία Αγρότη του 2014

                                               
     Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών ΦωτοβολταΙκών ( Π.Σ.Α.Α.Φ. )
     Ικονίου 11 - Τ.Κ.30100 – Αγρίνιο, psaaf.blogspot.gr , p.s.a.a.fv@gmail.com

      Προς: κ.κ. Βουλευτές / Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
 
      Θέμα: Επεξεργασία Άρθρου 29 του  Σ/Ν << Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.>>

     Αξιότιμη κ πρόεδρε, κ.κ. βουλευτές
     Στο άρθρο 29 του υπό επεξεργασία Σ/Ν του θέματος ενσωματώθηκε διάταξη του ΥΠΕΝ με τίτλο <<Ρυθμίσεις για κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας>>. Αρχικά η εν λόγω διάταξη συμπεριλήφθηκε ως άρθρο 14 στο υπό κατάθεση Ν/Σ του ΥΠΑΑΤ  <<Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις>>. Η διάταξη προκλήθηκε κατόπιν αιτήματος που υποβάλαμε στο ΥΠΕΝ με την 8/4/2015 επιστολή μας.
     Με νέα επιστολή στο Υπουργείο την 5/6/2015  και σχόλιό μας στην διαβούλευση την 10/6 2015, προτείναμε τροποποίηση της διάταξης, ώστε να αποκατασταθούν -πέραν των όσων δεν υπέβαλαν- και οι 200 που υπέβαλλαν (ως όφειλαν) την προβλεπόμενη στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου  ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 δήλωση διατήρησης της ιδιότητας επαγγελματία αγρότη και τιμωρήθηκαν με μείωση της τιμής και  εσόδων σε επίπεδα χαμηλότερα και από τα προβλεπόμενα του πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου  ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014. 
     Παραδόξως, στην στήλη Εισήγηση του πίνακα σχολίων (σελ. 37-38 / 320-321) της συνοδευτικής έκθεσης διαβούλευσης του υπό επεξεργασία Σ/Ν αναφέρεται: "έχει ληφθεί υπόψη στο σχέδιο νόμου". Κάτι που φυσικά δεν ισχύει, αφού (χωρίς ερμηνεία) ουδόλως ελήφθη υπόψιν η πρότασή μας.
     Κυρία πρόεδρε, κ.κ. βουλευτές
     Δεν ζητήσαμε εύνοια της πολιτείας. Ζητάμε αποκατάσταση μιας εξόφθαλμης και αυταπόδεικτης αδικίας. Να δώσετε δυνατότητα στους 200-250 αγρότες να πληρωθούν όσο και οι υπόλοιποι Έλληνες και ξένοι παραγωγοί που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Χωρίς ποινή !!    
     Παρακαλούμε να ενσωματώσετε την πρότασή μας στο Ν/Σ στηρίζοντας το δίκαιο αίτημά μας.
     Είμαστε στην διάθεση της επιτροπής για οποιαδήποτε περεταίρω διευκρίνιση.

         Αγρίνιο 2 Νοε 2015

               Με τιμή
     Παναγιώτου Ευάγγελος
            πρόεδρος
        (6937325302)

     Γεροθόδωρος Θεόδωρος
            γραμμαέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου