19 Δεκεμβρίου 2016

Επιστολή στην Γ.Γ.Δ.Ε. για το τέλος επιτηδεύματος

      Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών(Π.Σ.Α.Α.Φ.)
      Ικονίου 11-ΤΚ30100-Αγρίνιο, psaaf.blogspot.gr , p.s.a.a.fv@gmail.com

 
      Προς: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
                Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
                Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.10184, ΑΘΗΝΑ

      Θέμα: Τέλος Επιτηδεύματος Αγροτών
 
       Αναφέρθηκε από μέλη μας ότι, ορισμένες Δ.Ο.Υ. χαρακτηρίζουν ως υποκαταστήματα αγροτεμάχια που είναι εγκατεστημένες  μονάδες ΑΠΕ (Φ/Β πάρκα) έως 100 Kwp αγροτικών εκμεταλλεύσεων που διαχειρίζονται επαγγελματίες αγρότες του κανονικού καθεστώτος. Περιστατικά αναφέρθηκαν ( μεταξύ άλλων ) από τους νομούς  Αιτωλοακαρνανίας & Φθιώτιδας.
       Ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως υποκαταστημάτων από τις εν λόγω Δ.Ο.Υ. γίνεται αυθαίρετα και έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή πρόσθετου τέλους του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 και την άνιση μεταχείριση μεταξύ αγροτών.
      Η αυθαιρεσία κατά την γνώμη μας οφείλεται σε άγνοια ή κακή ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως των εδαφίων (δ) & (στ) της παρ.1 των άρθρων 2 & 9 του ν.3874/2010, που ορίζουν ρητά ότι η διαχείριση ΑΠΕ έως 100kwp σε αγροτική εκμετάλλευση συνιστά αγροτική δραστηριότητα και της ΠΟΛ 1024/17-1-2014 με την οποία παρέχονται οδηγίες από την πρώην Δνση Βιβλίων & Στοιχείων που διευκρινίζει στην έννοια υποκαταστήματος ότι: << Για τα φυσικά πρόσωπα αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν συνιστούν ιδιαίτερη επαγγελματική εγκατάσταση οι χώροι που ασκούνται αυτές ( χωράφια, ανεξάρτητα εάν υπάρχει σε αυτά ιδιαίτερη επαγγελματική εγκατάσταση.....), εφόσον στις εγκαταστάσεις αυτές δεν διενεργούνται συστηματικά συναλλαγές >>
     Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για έκδοση σχετικών οδηγιών προς τις Δ.Ο.Υ., για την διασφάλιση ίσης μεταχείρισης μεταξύ αγροτών που διαχειρίζονται σταθμούς ΑΠΕ έως 100 kwp.
 
        Αγρίνιο 18 Δεκ. 2016   
       
      Παναγιώτου Ευάγγελος
                πρόεδρος
            (6937325302)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου