31 Ιουλίου 2017

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Η απόλυτη δικαίωση

       Απόλυτη δικαίωση του συλλόγου αποτελεί η διευκρίνιση της έννοιας του Υποκαταστήματος που γίνετε στο άρθρο 12 του Ν/Σ (κλικ εδώ) που ψηφίστηκε την Παρασκευή από την βουλή.
      Το κείμενο του άρθρου εξαιρεί τις μονάδες ΑΠΕ έως 100 kw των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δικαιώνει απόλυτα την θέση που διατυπώσαμε την 19 Δεκ. 2016 στην δημόσια καταγγελία μας ( εδώ ) προς στην τότε ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών, για την αυθαίρετη ερμηνεία ορισμένων ΔΟΥ στον χαρακτηρισμό των αγροτικών φ/β ως υποκαταστημάτων και την επιβολή 2ου τέλους επιτηδεύματος:
       Γράφαμε μεταξύ άλλων στην επιστολή
     << Ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως υποκαταστημάτων από τις εν λόγω ΔΟΥ γίνεται αυθαίρετα και έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή πρόσθετου τέλους του άρθρου 31 του ν.3861/2011 και την άνιση μεταχείριση μεταξύ αγροτών.
       Η αυθαιρεσία κατά την γνώμη μας οφείλεται σε άγνοια ή κακή ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως των εδαφίων (δ) & (στ) της παρ.1 των άρθρων 2 & 9 του ν.3874/2010, που ορίζουν ρητά ότι η διαχείριση ΑΠΕ έως 100kwp σε αγροτική εκμετάλλευση συνιστά αγροτική δραστηριότητα και της ΠΟΛ 1024/17-1-2014 με την οποία παρέχονται οδηγίες από την πρώην Δνση Βιβλίων & Στοιχείων που διευκρινίζει στην έννοια υποκαταστήματος ότι: << Για τα φυσικά πρόσωπα αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν συνιστούν ιδιαίτερη επαγγελματική εγκατάσταση οι χώροι που ασκούνται αυτές >>
       
     Η δικαίωσή μας από την διευκρίνιση του άρθρου 12: 

                                                                                Άρθρο 12
                                                  Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 1.
          Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ως υποκατάστηµα, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία στην ηµεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν λογίζονται ως υποκαταστήµατα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελµατικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστηµα µέχρι τριάντα (30) ηµέρες, οι επαγγελµατικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε δια- φορετικούς ορόφους, συνεχόµενους ή µη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήµατος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυµάτων εντός παραδοσιακών κτισµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά µε ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική µονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως ισχύει.»
         2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2017 και επόµενων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου