Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ


ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

         1. Ο Πίνακας Α της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του Άρθρου Πρώτου, αντικαθίσταται ως εξής        
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Περίοδος Διασύνδεσης Φ/Β Στεγών (<=10kW) P≤100kW 100kW<P ≤500kW 500kW<P≤1MW 1MW<P ≤5MW P>5MW P≤100Kw 100kW<P
XE ME XE ME XE ME XE ME XE
ME
XE ME XE ME
Πριν το 2009 - - 445 - 390 - 385 - 385 - 385 - 480 - 440
Α Τριμ. 2009 - - 440 - 375 - 365 - 365 - 355 - 480 - 380
B Τριμ. 2009 - - 435 - 370 - 345 - 345 - 325 - 460 - 370
Γ Τριμ. 2009 - - 430 - 365 - 325 - 325 - 315 - 430 415 360
Δ Τριμ. 2009 - - 425 - 350 - 315 - 300 400 300 - 410 415 350
Α Τριμ. 2010 - - 400 - 335 - 315 - 290 390 280 - 385 415 330
Β Τριμ. 2010 - - 380 - 315 - 315 400 285 390 270 500 370 410 310
Γ Τριμ. 2010 - - 365 - 295 400 295 380 260 375 255 490 355 405 275
Δ Τριμ. 2010 - - 345 395 280 395 280 355 245 360 240 470 335 400 275
Α Τριμ. 2011 - - 335 390 270 375 260 340 235 335 225 455 330 360 245
Β Τριμ. 2011 - - 320 375 260 365 250 330 225 320 220 440 315 360 245
Γ Τριμ. 2011 470 430 305 360 250 360 245 310 215 300 205 415 295 335 230
Δ Τριμ. 2011 470 405 285 330 230 325 225 290 200 280 190 390 280 305 210
Α Τριμ. 2012 415 375 265 305 215 295 205 260 180 260 180 365 265 280 195
Β Τριμ. 2012 385 360 240 280 195 265 185 235 165 230 155 330 240 270 190
Γ Τριμ. 2012 340 360 225 265 185 250 175 215 150 210 145 305 220 260 180
Δ Τριμ. 2012 295 340 215 255 180 240 165 205 145 195 135 290 215 240 170
Α Τριμ. 2013 295 285 205 240 170 240 145 195 140 190 130 280 205 220 155
Β Τριμ. 2013 270 270 195 185 160 185 145 185 140 180 130 270 195 185 150
Γ Τριμ. 2013 220 - - - - - - - - - - - - - -
Δ Τριμ. 2013 175 - - - - - - - - - - - - - -

      2. Μετά τον Πίνακα Α της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του Άρθρου Πρώτου, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο εδάφιο Για σταθμούς ισχύος έως και 100 kW, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, ανήκουν σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες και για ανώτατο όριο συνολικής ισχύος έως και 100 kw ανά επαγγελματία αγρότη, οι τιμές του πίνακα A προσαυξάνονται κατά 15%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σταθμών, για τους οποίους η προσαύξηση του 15% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων συμβάσεων πώλησης τον Ιανουάριο του 2014. Σε περίπτωση μεταβίβασης του σταθμού σε φυσικό η νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει στην κατηγορία των κατ΄ επάγγελμα αγροτών η τιμή αποζημίωσης επανακαθορίζεται, με βάση τις διατάξεις του παρόντος χωρίς την προσαύξηση του  15%. Ο επανακαθορισμός της τιμής αποζημίωσης γίνεται από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιείται η μεταβίβαση.») 

αντικαθίστανται ως εξής:
«Για σταθμούς ισχύος έως και 100 kW, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, ανήκουν σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες και για ανώτατο όριο συνολικής ισχύος έως και 100 kW ανά επαγγελματία αγρότη, δεν εφαρμόζονται οι τιμές του πίνακα A. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω σταθμών, και από την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, οι ισχύουσες την 01.01.2014 τιμές αποζημίωσης μειώνονται κατά ποσοστό 12%  εφόσον δεν έχουν τύχει ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.2. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω σταθμοί έχουν τύχει ενίσχυσης, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες τιμές του πίνακα Α. Κατ’ εξαίρεση από τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, επιτρέπεται η μεταβίβαση σταθμού που ανήκει σε κατ’ επάγγελμα αγρότη μόνο σε άλλον κατ’ επάγγελμα αγρότη».
   
       3.  .........................................................
       4.  .........................................................
       5.  .........................................................
       6. ..........................................................

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2014
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
                                                                   Ιωάννης Μανιάτη                                                                      

  
Σχόλιο a.a.f.o.                                                                                                                                                                 
  Η βλαπτική για τους αγρότες του 2011 - 2012 τροπολογία του αρχικού Ν/Σ που έγινε στο παρά 5΄ με άθλια μεθόδευση των ΠΣΑΦ - ΕΣΑΦ !!!....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου