2 Ιουνίου 2015

Στο Σ/Ν για τα Βοσκοτόπια η Τροπολογία της Δήλωσης Επαγγελματία Αγρότη

       Η τροπολογία για την παράταση υποβολής της Δήλωσης Επαγγελματία Αγρότη, ενσωματώθηκε ως άρθρο 14 στο Σ/Ν για τις "βοσκήσιμες γαίες". Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε για διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι την 10 Ιουνίου 2015. Στην συνέχεια θα κατατεθεί στην βουλή για ψήφιση. 
       Η περίοδος υποβολής της δήλωσης ορίζετε σε 2 μήνες, και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ. 
       Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής εξής:
                       
                                                                     Άρθρο 14    

                      Ρυθμίσεις για κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
  
    " Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 δύναται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014.
     Τυχόν καθορισμός τιμής αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που έχει γίνει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου