ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

                                                                                                                                             Ειρηνοδικείο Αγρινίου
                                                                                                                                             Αρ. Καταχώρισης: 6 / 9-10-2014
 
                                         ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
                              «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΩΝ
                                      ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ»

                                                              Άρθρο 1
                                                      Σύσταση Εταιρείας
       Συστήνεται αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741 έως 748 του Αστικού Κώδικα υπό τους παρακάτω όρους και ειδικότερες συμφωνίες, που διέπουν τη λειτουργία της.
                                                              Άρθρο 2
                                          Επωνυμία –Έδρα –Σφραγίδα-Διάρκεια
       1. Συστήνεται Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ» (Π.Σ.Α.Α.Φ.) με έδρα
τον Δήμο Αγρινίου. Ο Σύλλογος δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να αλλάξει διεύθυνση χωρίς τροποποίηση του καταστατικού του.
       2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, μπορούν να ιδρύονται Παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η λειτουργία των Παραρτημάτων αυτών και η σχέση τους με την κεντρική διοίκηση     του Συλλόγου θα ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου.
       3. Η διάρκεια του Συλλόγου ορίζεται αορίστου χρόνου.
       4. Ο σύλλογος έχει σαν σήμα στην σφραγίδα του την επωνυμία του, η οποία αναγράφεται κυκλικά σε αυτήν.
                                                               Άρθρο 3
                                                               Σκοποί
       Σκοποί του Συλλόγου είναι :
       1. Η προστασία των αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, οι οποίοι έχουν πληγεί από ποικίλες κρατικές ρυθμίσεις, όπως ιδίως οι διατάξεις του ν. 4254/2014, που αλλάζουν μονομερώς και υποχρεωτικά τις συμβάσεις, επιβάλλοντας κατ' εξαίρεση μόνο σ' αυτούς οριζόντια και μη παραμετροποιημένη μείωση τιμών, που οδηγεί σε ασύμμετρες και μη αναλογικές αποδόσεις των επενδεδυμένων τους κεφαλαίων, σε αντίθεση με των υπολοίπων παραγωγών που τις μειώνουν αναλογικά με το κόστος επένδυσης.
       2. Η προστασία των μελών από πρακτικές συμβλεβλημένων μαζί τους τραπεζών, που οδηγούν με καταχρηστικό τρόπο στην οικονομική απαξίωση των επενδύσεών τους
       3.Η εν γένει προαγωγή των συμφερόντων των μελών του και των επενδύσεών τους στον τομέα των φωτοβολταϊκών.
       4. Η ελεύθερη έκφραση γνώμης από τα μέλη του, η ενθάρρυνση της πολυφωνίας και η ανάπτυξη δημοκρατικού και εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους πολίτες και στους κοινωνικούς, κρατικούς και συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και την επιστημονική κοινότητα.
       5. Η συνεργασία με συναφείς εθνικές, αλλοδαπές, ιδίως ευρωπαϊκές, οργανώσεις, που έχουν τους ίδιους ή αντίστοιχους προβληματισμούς.
       6. Η παροχή έγκυρης πληροφόρησης και η εκπόνηση ολοκληρωμένων επιστημονικών μελετών σε όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα, η υποστήριξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων φορέων, η παροχή επιστημονικών συμβουλών για τις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των εθνικών οργάνων, των ενωσιακών και διεθνών οργανισμών.
       7. Η συστηματική επικοινωνία μεταξύ των μελών του για τη διαμόρφωση θέσεων επί θεμάτων που αφορούν τα δικαιώματα των αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, η διατύπωση προτάσεων προς τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, η εκπροσώπηση των μελών της Ένωσης στους αρμοδίους διοικητικούς και μη φορείς, αρχές και οργανισμούς σε σχέση με τα κοινού ενδιαφέροντος θέματα.
       8. Η προαγωγή της συνεργασίας με αντίστοιχες ημεδαπές και αλλοδαπές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς για τη βελτίωση διεθνώς του επιπέδου προστασίας των επενδύσεων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.
       9. Ο Σύλλογος επιδιώκει τη συναίνεση των μελών και συνεργατών του για την υποστήριξη των θέσεών του, για τη διαχείριση των υποθέσεών του και δεσμεύεται να λαμβάνει υπ’ όψιν τις απόψεις των μελών και συνεργατών του.
                                                                 Άρθρο 4
                                                 Μέσα επίτευξης των σκοπών
       Οι ανωτέρω σκοποί του Συλλόγου μπορούν να επιδιωχθούν ιδίως με τους εξής τρόπους:                           1. Την ενημέρωση, τον συντονισμό και την οργάνωση των αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, με σκοπό την πληρέστερη διασφάλιση των πάρκων τους και των εν γένει συμφερόντων τους.
       2. Την άσκηση κάθε νόμιμου μέσου ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών του αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
       3. Την υποβολή υπομνημάτων, εκθέσεων και μελετών προς κάθε αρμόδιο εθνικό, ενωσιακό ή διεθνή φορέα με αντικείμενο που συνυφαίνεται με τους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου.
       4. Τη διοργάνωση επιστημονικών ή επαγγελματικών συναντήσεων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
       5. Τη συμμετοχή σε πλατφόρμες συνεργασίας με άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, εγγραφή στα οικεία μητρώα που τηρούνται από δημόσιου φορείς και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη κοινών δράσεων και συνεργασιών μεταξύ των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.
       6.Τη σύναψη συμβάσεων έργου με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο προγραμμάτων ή άλλων έργων και, γενικότερα, για την προαγωγή των σκοπών του.
             7. Τη λειτουργία ιστοσελίδας/ιστοσελίδων στο διαδίκτυο με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Συλλόγου με τα μέλη του, τους αρμόδιους φορείς και τους πολίτες, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.
        8. Πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
        9. Πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, κοινωνικών οργανισμών και μη κυβερνητικών ενώσεων.
       10. Συγκρότηση ομάδων εργασίας, ερευνητικών ομάδων και επιτροπών είτε κατά επιστημονικούς τομείς, είτε σε συγκεκριμένα θέματα και προγράμματα.
       11. Τακτική ενημέρωση των μελών του για θέματα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα στις εξελίξεις και στα εν γένει νομικά δικαιώματά τους.
       12. Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και συνεργατών του και των ανάλογων ή συγγενών ελληνικών, αλλοδαπών ή διεθνών ενώσεων ή οργανισμών.
       13. Συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς, εταιρίες και ενώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή ιδεών, αλλά και μελετών και ερευνών σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς της Ένωσης.
       14. Προβολή των θέσεων, απόψεων, προβληματισμών των μελών και συνεργατών της και επιδίωξη συμμετοχής της Ένωσης σε προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με την κατάρτιση νομοθετικών ή κανονιστικών κειμένων, που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τα ζητήματα που άπτονται των σκοπών του.
                                                                    Άρθρο 5
                                                           Κεφάλαιο –Πόροι
       1. Η περιουσία της Εταιρίας αποτελείται από τις εισφορές των μελών της.
       2. Οι οικονομικοί πόροι του Συλλόγου θα προέρχονται από:
            •Τις εισφορές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. . •Δωρεές των μελών προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων του Συλλόγου και ειδικότερα έξοδα ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά και λοιπά έξοδα.
            •Χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων με τήρηση πάντοτε του ευεργετήματος της απογραφής, ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιδοτήσεις διεθνών οργανισμών, δημόσιων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, που παρέχονται για
την υποστήριξη του σκοπού του.
            •Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά, εθνικά ή διεθνή προγράμματα.
            •Έσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητές του και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του.
            •Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς του Συλλόγου και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
       4. Η τύχη της περιουσίας του Συλλόγου και η διάθεσή της στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.
                                                                 Άρθρο 6
                                                                   Μέλη
        Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. εγκρίνονται αιτήσεις για την εγγραφή νέων μελών. Μέλος μπορεί να γίνει μόνον κατ’ επάγγελμα αγρότης που εκμεταλλεύεται σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και οι εκπρόσωποι αυτών, που ορίζονται με γραπτή τους αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, που φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Η εκπροσώπηση είναι ελεύθερα ανακλητή και ενημερώνεται γι’ αυτήν ο Σύλλογος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να διαγράψει άμεσα από τα μέλη του το συγκεκριμένο μέλος – εκπρόσωπο παραγωγού.     Επίσης, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ., είναι δυνατή η ανακήρυξη ως επίτιμων μελών του Συλλόγου, φυσικών ή νομικών προσώπων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, που μπορούν να προσφέρουν ή έχουν ήδη προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
                                                                  Άρθρο 7
                                                     Διοίκηση του Συλλόγου
     Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις του Συλλόγου, είναι:
        1. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
        2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
                                                                Άρθρο 8
                                                      Γενική Συνέλευση
        1. Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που τον αφορά. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των εξής θεμάτων:
            •Τροποποίηση του Καταστατικού.
            •Έγκριση πεπραγμένων, του ισολογισμού και του προϋπολογισμού.
            •Μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου.
            •Λύση του Συλλόγου.
            •Συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης του Συλλόγου σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
            •Επί όσων θεμάτων αφορούν τη διοίκηση, ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εν γένει λειτουργία του Συλλόγου, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου παραπέμπει σε αυτή προς απόφαση.
            •Εκλογή των μελών του Δ.Σ. και απαλλαγή τους από την ευθύνη διοίκησης του Συλλόγου.
            •Μεταβολή της έδρας του Συλλόγου, συγχώνευση ή μετατροπή του τύπου αυτού.
            •Αποδοχή δωρεών ή κληροδοσιών που γίνονται με όρο ή τρόπο.
            •Κάθε διαφωνία των μελών σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του.
        2. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τακτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα του Συλλόγου και έκτακτα είτε από το Δ.Σ., είτε εφόσον το ζητήσει το 1/3 των μελών με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή τους. Η πρόσκληση για Γ.Σ. κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη σύγκλιση, υπολογιζόμενων και των εξαιρέσιμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ.Σ. και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν συνυπολογίζονται στο ανωτέρω διάστημα των είκοσι ημερών. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός των μελών της. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Γ.Σ. ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία κοινοποιείται στα μέλη προ 10 ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το1/3 των μελών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, συγκαλείται Γ.Σ. ύστερα από πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη προ επτά (7) ημερών. Κατά τη συγκεκριμένη Γ.Σ. απαρτία υφίσταται με όσα μέλη και αν παρίστανται.
       3. Στην Γ.Σ. μπορούν μετέχουν τα μέλη του Συλλόγου δια των νόμιμων εκπροσώπων τους ή των αναπληρωτών τους.
                                                               Άρθρο 9
                                                    Διοικητικό Συμβούλιο
       1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση του Συλλόγου ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη.
       2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4), αρχής γενομένης από τη σύσταση του Συλλόγου. Μετά το πέρας της θητείας του, το Δ.Σ. υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων προς τη Γενική Συνέλευση, με την έγκριση της οποίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία και εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
       3.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως και το αργότερο την επομένη του διορισμού του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Επιτρέπεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του ΔΣ η αντικατάσταση των προσώπων στα ανωτέρω αξιώματα, μεταξύ των μελών του Δ.Σ
       4. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται για την πρώτη τετραετή θητεία τα κατωτέρω Μέλη:                                                                                                                                                                                          
            α. Πρόεδρος: Παναγιώτου Ευάγγελος
            β. Αντιπρόεδρος: Μπαραμπάνης Γεώργιος
            γ. Γραμματέας : Γεροθόδωρος Θεόδωρος
            δ. Τακτικό Μέλος : Μιντουράκης Βασίλειος
            ε. Τακτικό Μέλος: Μακρής Αθανάσιος
          στ. Αναπληρωματικό Μέλος: Πελτέκης Ιωάννης
                                                             Άρθρο 10
                                            Αρμοδιότητες –Λειτουργία Δ.Σ.
       1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Σύλλογο, ενεργεί στο όνομά του και είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που καλύπτεται από τους σκοπούς του Συλλόγου και που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπησή του καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας του. Επίσης, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, που ανακύπτουν στα πλαίσια του σκοπού του Συλλόγου, με εξαίρεση εκείνα, που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μελών κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.
       2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση του Συλλόγου, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Η ανάθεση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή.
       3. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται σε περιπτώσεις αντικαταστατικής συμπεριφοράς των μελών και αποφασίζει τη διαγραφή τους. Διαγραφή από τον Σύλλογο εταίρου που συμμετέχει στο Δ.Σ. αυτού μπορεί να αποφασιστεί με απόφαση του ιδίου οργάνου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών.
       4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ήτοι τρία (3)μέλη. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε αυτή επαναλαμβάνεται εντός 3 ημερών και θεωρείται έγκυρη, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων.
       5. Για τις αποφάσεις του Δ.Σ., τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. Αντίγραφά τους δύναται να εκδίδει μόνον ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                Άρθρο 11
                                                                Πρόεδρος
        1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την ευθύνη εκπροσώπησης του Συλ-λόγου, διασφάλισης του κύρους του και υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στους σκοπούς του Συλλόγου. Συγκεκριμένα: . •Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά τον Σύλλογο ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, τραπέζης, φυσικού ή νομικού προσώπου.
             •Συνομολογεί, πάντοτε κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, κάθε είδους συμβάσεις δεσμεύοντας την εταιρεία σύμφωνα με τον σκοπό του.
             •Υπογράφει κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό, που αφορά τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο ορίσει διαφορετικά.
             •Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, προεδρεύει των συνεδριάσεων και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
             •Υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το ενημερώνει για την καλή εφαρμογή τους.
             •Μεριμνά και επιμελείται για την προώθηση των θεμάτων που απασχολούν τον Σύλλογο.
             •Εισηγείται τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσεως.
             •Παρακολουθεί και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών, την τήρηση των κανονισμών και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Συλλόγου.
              2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εξουσιοδοτεί τα όργανα του Συλλόγου καθώς και οιοδήποτε πρόσωπο εντός του Συλλόγου για την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του. Η εξουσιοδότηση αυτή δύναται να είναι ατομική και δεν υπόκειται στην έγκριση άλλου Οργάνου.                          3. Σε περίπτωση παραιτήσεως, απουσίας η κωλύματός του αναπληρώνετε από τον αντιπρόεδρο
                                                                  Άρθρο 12
                                      Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
       1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, μπορεί να καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
       2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. και του Προσωπικού του Συλλόγου, οι σχέσεις του Συλλόγου με τα Παραρτήματά του και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία αυτού.
                                                           Άρθρο 13
                                                 Βιβλία του Συλλόγου
       Ο Σύλλογος τηρεί στα γραφεία του τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο. Πέραν αυτών, διατηρεί επίσης τα εξής βιβλία:
             •Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Γ.Σ.
             •Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
             •Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας.
             •Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.
             •Βιβλίο Μελών (Τακτικών –Επίτιμων -Αρωγών).
                                                           Άρθρο 14.
                                                   Οικονομικός Έλεγχος
         Κάθε μέλος δικαιούται οποτεδήποτε θελήσει, να ζητήσει και να ελέγξει όλα ή μερικά από τα βιβλία και στοιχεία του Συλλόγου καθώς και την οικονομική του κατάσταση. Τον έλεγχο αυτό πρέπει να τον ζητήσει εγγράφως, ενώ οι διαδικασίες ελέγχου θα καθορισθούν με απόφαση των οργάνων του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να επιτρέψει την έναρξη του παραπάνω ελέγχου εντός τριών (3) ημερών από της προς τον σκοπό αυτό υποβληθείσης παραπάνω εγγράφου αιτήσεως.                                                                               Άρθρο 15
                                                    Εταιρική Χρήση
         1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 2014.
         2. Στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσεται Ισολογισμός της προηγούμενης και Προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, οι οποίοι εγκρίνονται το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους από τη Γ.Σ.
                                                         Άρθρο 16
                                                           Λύση
         1. Ο Σύλλογος λύνεται:
                     •Με απόφαση των τριών τετάρτων της Γενικής Συνέλευσης. .
                     •Για κάθε άλλο λόγο προβλεπόμενο από τον νόμο. Σε περίπτωση λύσης, απαγόρευσης ή κήρυξης σε πτώχευση ή αποχώρησης τινός των μελών, ο Σύλλογος θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών υπό τους όρους και συμφωνίες του παρόντος.
         2.Απαγορεύεται να καταγγελθεί από οποιοδήποτε μέλος, άνευ σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση δε τέτοιας καταγγελίας ο Σύλλογος συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών και ο καταγγέλλων αποχωρεί αυτομάτως, μόλις συντελεστούν νομίμως οι διατυπώσεις της καταγγελίας.
                                                       Άρθρο 17
                                                     Εκκαθάριση
       1. Μετά τη λύση του Συλλόγου, αυτός τίθεται υπό εκκαθάριση.
       2. Εκκαθαριστές ορίζονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η Γ.Σ. αποφασίσει ομόφωνα τον ορισμό ως εκκαθαριστών τρίτων προσώπων. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περαιώσουν την εκκαθάριση το ταχύτερο δυνατό, οι δε αποφάσεις τους θα λαμβάνονται για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως κατά πλειοψηφία.
       3.Οι εκκαθαριστές αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, προβαίνουν στην απογραφή της περιουσίας του Συλλόγου, ακολούθως μεριμνούν για την είσπραξη των απαιτήσεών του και την πληρωμή των υποχρεώσεών του, φροντίζουν για την περαίωση των πάσης φύσεως εκκρεμοτήτων του, καταγγέλλουν τις τυχόν συμβάσεις εργασίας των
μισθωτών του Συλλόγου και των συνδεομένων με αυτόν ελευθέρων επαγγελματιών με αντίστοιχες συμβάσεις, πληρώνοντας τις σχετικές αποζημιώσεις. .
       4. Μετά την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων και την επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών στα μέλη του Συλλόγου, το τυχόν απομένον ενεργητικό θα διατεθεί, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.
                                                       Άρθρο 18
                                                    Ισχύον Δίκαιο
       1. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
       2. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741έως 784).
                                                       Άρθρο 19
                                        Τροποποίηση Καταστατικού
       Τροποποίηση του παρόντος γίνεται με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και θα αποδεικνύεται από νέα έγγραφη συμφωνία. Το παρόν Καταστατικό, αφού συνετάγη, αναγνώστηκε και έγινε ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπεγράφη από αυτούς, εις τριπλούν.


                                                    Οι ετέροι

Δεν υπάρχουν σχόλια: